نحوه ارسال و ارايه شکايت از شرکت‌هاي زير مجموعه
1396/05/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
مخاطبان محترم توجه نمايند که شکایاتی قابل پیگیری خواهد بود که قبلاً در شرکت های زیرمجموعه مطرح شده و به جواب مطلوب نرسیده باشد. اين شکايات از طريق بازرسي و لينک زير بررسي مي‌گردد.