نحوه ارايه شکايت در خصوص عملکرد همکاران حوزه ستادي
1396/05/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
مراجعان محترم به منظور ارايه شکايت در خصوص عملکرد همکاران حوزه ستادي مي توانند با مراجعه حضوري به اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان در بال غربي طبقه دوم حوزه ستادي، يا با تلفن 81606106 نسبت به درج شکايت اقدام نمايند.