نحوه پيگيري نامه
1396/05/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
در صورت ارسال نامه يا ثبت حضوري نامه در حوزه ستادي، جهت پيگيري آن مي توانيد با شماره 81606025 آقاي شيران تماس بگيريد.