مدارك لازم جهت اخذ هزينه دندانپزشكي، سونو گرافي، آزمايش و ...
1396/06/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني

بيمه دانا مدارک لازم براي اخذ هزينه هاي دندانپزشکي، آزمايش، سونوگرافي، MRI و ... را اعلام کرد. بر اين اساس براي دريافت هزينه‌ها بايد به شرح ذيل اقدام نمود:
الف) جهت انجام موارد پركردن و كشيدن دندان تا 2 مورد نيازي به عكس قبل و بعد دندان نمي‌باشد. بيشتر از 2 دندان حتماً عكس قبل و بعد نياز مي باشد.
ب) جهت انجام کشيدن يا عمل جراحي دندان عقل و عصب كشي دندان هاي ديگر نياز به عكس قبل و بعد مي‌باشد.
ج) جهت ارتودنسي مي بايست بيمه شده قبل از آن حتماً به پزشك بيمه مراجعه و تاييد آنرا اخذ نمايد.

جهت اخذ هزينه هاي آزمايشگاه ، سونوگرافي و ... کپي دستور پزشک و تصوير جواب آنها الزامي مي باشد.

بازگشت