فراخوان برگزاري آخرين دوره آموزشي داده‌كاوي
1392/11/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}