اطلاعيه تغيير زمان برگزاري دوره آموزشي "مديريت آمار در سازمان ها"
1392/01/28
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-US=Statistical Network$}
تغيير برنامه برگزاري دوره آموزشي مديريت آمار در سازمان ها از ارديبهشت به خرداد ماه 1392
 
رديف
 
نام دوره
 
 
ساعت برگزاري
 
تاريخ برگزاري
 
سطح دوره
 
روزهاي برگزاري
1
 
مديريت آمار در سازمان ها(1)
 
16:30-08:30
 
3/1/1392الي 4/3/1392
 
ليسانس و بالاتر
 
يكشنبه الي چهارشنبه
2
 
مديريت آمار در سازمان ها(2)
 
16:30-08:30
 
22/3/1392الي 25/3/1392
 
ليسانس و بالاتر
 
يكشنبه الي چهارشنبه
 
محل برگزاري دوره : تهران، بالاتر از ميدان وليعصر ، نرسيده به زرتشت، كوچه پرويز روشن، پلاك 28، موسسه آموزش عالي- علمي كاربردي صنعت آب و برق، واحد آموزشي تهران
تلفن: 88892025،  88802963 و 88802964                  دور نگار: 88900333
پست الكترونيك: Tehranc@wphti.com