ليست بيمارستان هاي طرف قرارداد با شركت بيمه دانا در بخش سرپايي
1396/10/19
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
همكاران گرامي مي توانند جهت انجام خدمات درماني پاراكلينيكي و سرپايي به بيمارستان هاي مندرج در لينک ذيل كه طرف قرارداد با بيمه دانا مي باشند با همراه داشتن دفترچه و كارت طلايي درمان مراجعه نمايند.