تشكيل كارگروه هاي منطقه اي نظام آموزش شغلی - سازمانی و دريافت گزارش نهايي
1396/12/14
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري