تغييرات انجام شده در بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزش شغلي تا تاريخ 1397/12/12
1397/12/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري