نمودار جريان انرژی ايران -سال 1389
1391/05/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}