کميسيون راهبري توسعه مديريت
1395/12/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
رييس اين کميسيون معاون محترم حقوقي، پشتيباني و مجلس مي باشند. اين کميسيون شامل چهار کارگروه به شرح ذيل مي باشد:
1- کارگروه ساختار و فناوري مديريت
2- کارگروه سرمايه انساني
3- کارگروه توسعه دولت الکترونيک
4- کارگروه صيانت از حقوق مردم و تکريم ارباب رجوع