تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

لزوم انجام اصلاحات اساسی در مدیریت آب، آب کشاورزی و تولید محصول در ایران
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
رضا عظیمی