تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

حفاظت از کیفیت آب زیرزمینی
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
این کتاب از این جهت که راهنمایی هایی بسیار روشن و واضحی را براي طراحان و تصمیم گیرنـدگان که در زمینه منابع آب فعالیت می کنند، فراهم می کند و از این جهت که این افراد چگونـه بـا ابعـاد کیفـی مدیریت منابع آب زیرزمینی سر و کار داشته باشند از نشرهایی است که بسیار مورد اسـتقبال قـرار گرفتـه است.
از آنجایی که شواهدي موجود است که تهدیدات آلودگی آب هاي زیرزمینی در حال رشد بوده و برخی از موارد مستند وجود دارد که آسیب هاي جبران ناپذیر و غیرقابل برگشتی به آبخوان هاي مهـم وارد نمـوده است و این اتفاق به علت غفلت چندین ساله در این زمینه رخ داده است. این اثر بسیار به جا میباشد. ایده نگارش این کتاب از کارل بـارتون Bartone Carl و meiyia Abel