برنامه زمانبندي اجراي ارزيابي عملکرد سال 97 شرکتهاي زيرمجموعه
1397/11/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
قابل توجه کاربران محترم سامانه مديريت عملکرد وزارت نيرو: فرآيند انجام خود ارزيابي شاخصهاي عمومي سال 1397 شرکتهاي زيرمجموعه در جشنواره شهيد رجايي از 11 اسفند ماه آغاز خواهد شد. (جهت دريافت برنامه زمانبندي فرآيند به تفکيک شرکتهاي زيرمجموعه کليک نماييد)