برنامه زمانبندي اجراي ارزيابي عملکرد سال 98شرکتهاي زيرمجموعه
1399/01/04
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
قابل توجه کاربران محترم سامانه مديريت عملکرد وزارت نيرو: فرآيند انجام خود ارزيابي شاخصهاي عمومي  و اختصاصی سال 1398 شرکتهاي زيرمجموعه در جشنواره شهيد رجايي از 20 فروردین ماه آغاز خواهد شد.