برنامه زمانبندي اجراي ارزيابي عملکرد سال 97 حوزه هاي ستادي وزارت نيرو و شرکتهاي مادرتخصصي
1397/11/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
قابل توجه کاربران محترم سامانه مديريت عملکرد وزارت نيرو: فرآيند انجام خود ارزيابي شاخصهاي عمومي سال 1397 حوزه هاي ستادي وزارت نيرو و شرکتهاي مادرتخصصي در جشنواره شهيد رجايي از 11 اسفند ماه آغاز خواهد شد. (جهت دريافت برنامه زمانبندي فرآيند ارزيابي شاخصهاي عمومي و اختصاصي کليلک کنيد)