تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

برنامه زمانبندي اجراي ارزيابي عملکرد سال 98حوزه هاي ستادي وزارت نيرو و شرکتهاي مادرتخصصي
1399/01/04
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
قابل توجه کاربران محترم سامانه مديريت عملکرد وزارت نيرو: فرآيند انجام خود ارزيابي شاخصهاي عمومي و اختصاصی سال 1398 حوزه هاي ستادي وزارت نيرو و شرکتهاي مادرتخصصي در جشنواره شهيد رجايي از 20 فروردین ماه آغاز خواهد شد.