اسامي ارزيابان شاخصهاي عمومي و اختصاصي در سطح شرکتهاي مادرتخصصي
1399/01/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
كاربران سامانه مديريت عملكرد وزارت نيرو مي توانند مشخصات كارشناسان ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي در شرکتهاي مادر تخصصي را از اينجا دريافت نموده و در صورت لزوم جهت رفع ابهامات احتمالي درخصوص هريك از شاخصهاي عمومي و اختصاصي با كارشناس مربوطه تماس حاصل نمايند. بديهي است پاسخگويي درخصوص مديريت فرآيند ارزيابي اعم از مراحل و زمانبندي اجرا برعهده مسئولين ارزيابي شركتهاي مادرتخصصي بوده و اطلاع رساني رسمي در اين خصوص از طريق اطلاعيه هاي مندرج در همين سايت و ارسال پيامک به کاربران صورت مي گيرد.