اسامي ارزيابان شاخصهاي عمومي و اختصاصي در وزارت نيرو و خارج از سازمان اداري و استخدامي
1399/01/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
كاربران سامانه مديريت عملكرد در شرکتهای مادرتخصصی مي توانند مشخصات كارشناسان ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي در حوزه ستادي وزارت نيرو را از اينجا دريافت نموده و در صورت لزوم جهت رفع ابهامات احتمالي درخصوص هريك از شاخصهاي عمومي و اختصاصي با كارشناس مربوطه تماس حاصل نمايند. بديهي است پاسخگويي درخصوص مديريت فرآيند ارزيابي اعم از مراحل و زمانبندي اجرا برعهده مسئولين ارزيابي شركتهاي مادرتخصصي بوده و اطلاع رساني رسمي در اين خصوص از طريق اطلاعيه هاي مندرج در همين سايت و ارسال پيامک به کاربران صورت مي گيرد.