تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

فرم درخواست بررسي/ بازنگري سند
1398/11/08
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
توليد سند در وزارت نيرو بر اساس آيين نامه توليد، بهره ­برداري و ابطال اسناد اداري (مندرج بخش قوانين و مقررات) و در چارچوب بخشنامه مقام عالي وزارت و جريان کار مربوطه صورت مي ­گيرد.
 
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو