تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

تعاريف و مفاهيم اساسي نظام پيشنهادها
1398/10/13
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نیروی انسانی یکی از منابع اصلی سازمان محسوب می‌شود، زیرا هر گونه بهبود و پیشرفت در سازمان توسط منابع انسانی صورت می‌گیرد. هر یک از کارکنان توان فکری و اندیشه‌ای منحصر به فرد دارند که می‌توان ااین قدرت و توان ذهنی را  نوعی سرمایه برای سازمان تلقی کرد که اگر راه استفاده از آن را پیدا کنیم نوعی بهبود و پیشرفت به همراه دارد. استفاده از توان فکری افراد علاوه بر پیشرفت سازمان موجب تعالی و پیشرفت خود فرد نیز می‌شود. به همین دلیل سازمان‌ها به دنبال استفاده از این قدرت فکری می‌باشند و برای بهره‌وری از این قدرت از روش‌هایی استفاده می‌کنند.
 یکی از این روش ها، مشارکت افراد در کلیه امور سازمانی است. مشاركت راهكاري است كه به كاركنان اجازه داده مي‌شود به جاي اينكه هميشه مديريت و رهبري شوند از توانايي هاي خود استفاده کنند ، فكر كنند و قوه خلاقيت خود را بكار اندازند و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت و دخالت داشته باشند.ذاین امر موجب ایجاد انگیزه درکارکنان می گردد زیرا که افراد احساس مفید بودن می‌کنند.
نظام يارسيستم پيشنهادها ، تكنيكي است که مي‌توان با استفاده از آن، از فكر و انديشه  كاركنان ربراي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره گرفت. بر اساس نظام پيشنهادها كليه كاركنان از عالي‌ترين رده سازماني تا پايين ترين سطح اآن مي‌توانند پيشنهادها، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع مشکلات موجود در روند كاري ، بهبود روش هاي انجام كار و يا افزايش كيفيت کالا و خدمات ارائه دهند. البته نظام پيشنهادها فقط انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي گردد.
در نظام پیشنهادها فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي‌شود بلكه راه حل هاي رفع مشكلات نيز ارائه مي‌شود. از اين طريق كاركنان مي‌توانند به همه امور و فعاليت‌هاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص ارائه نمايند. استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان مي‌شود و با افزايش راین مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي ربراي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا مي‌شود و همین امر سازمان را بهبود می‌بخشد. در اصل سازمان ها می‌توانند با کمترین هزینه و یک راهکرد مدیریتی صحیح به بیشترین بهره‌وری برسند.
برای ترویج زاین راهکرد ابتدا باید فرهنگ سازی صورت گیرد. یعنی سازمان‌ها باید به نظرات و تفکرات کارکنان خود بها دهند تا کارکنان به  خود و نظراتشان اطمینان کنند و از بیان نآن هراسی نداشته باشند. همچنین برای اجرای خوب تاین نظام آماده‌سازي مديران و كاركنان امري ضروري است. نظام فوق بر اساس خواست و اراده كاركنان صورت مي‌گيرد و يك وظيفه شغلي و كاري نبوده  وبه مشاركت داوطلبانه كاركنان بستگي دارد.

1a.png مراجع: