تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

سری زمانی - ترازنامه انرژی ایران سال 46-96
1398/11/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي