تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

ابلاغ 7 دوره عمومي تکميلي و يک دوره شغلي جديد سازمان اداري و استخدامي کشور به همراه سرفصل‌هاي مربوطه
1398/11/29
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري