تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

پرسشنامه ارزيابي مديريت دانش سازمان بهره وري آسيايي (APO)
1398/09/20
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
پرسشنامه ارزيابي مديريت دانش سازمان بهره وري آسيايي  يكي از ابزارهاي فهرست ابزارها و فنون مديريت دانش است كه توسط تيم متخصصان سازمان بهرهوري آسيايي در ماه اوت 2009 تصويب شده است.