تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

فرم پيشنهاد اخذ مصوبه از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت نيرو
1398/09/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
اين فرم به منظور پيشنهاد اخذ مصوبه از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت نيرو طراحي شده است.