خلاصه گزارش سيلاب هاي فروردين 88
1391/10/26
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب

علي رغم كاهش شديد نزولات جوي در سال گذشته و وقوع خشكسالي، بارندگي هاي به وقوع پيوسته درروزهاي 10 تا 13 فروردين 88 در سراسر كشور منجر به وقوع سيل در برخي استانها گرديد . سيلاب هاي به وقوع پيوسته از نظر شدت وقوع و خسارات متغير بوده اند. خسارات ناشي از سيل در برخي نقاط تنها محدود به تخريب راه ها و منازل بوده ولي متاسفانه در تعدادي از شهرها منجر تلفات انساني گرديده است. مطابق آمار منتشر شده متاسفانه بيش از 20 نفر در استانهاي هرمزگان، خراسان جنوبي، فارس و قم كشته شده و چندين هزار خانوار در استانهاي سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، هرمزگان و قم در اثر آبگرفتگي دچار خسارت و زيان شدند . اغلب خانوارهاي آسيب ديده در مناطق عشايري و روستايي اين استان ها به سر مي برند . لازم به يادآوري است فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه امداد و نجات و هشدار سيل بخصوص در استان قم تا حد زيادي از خسارات احتمالي سيلاب كاسته است. فايل پيوست گزارش سيلاب هاي رخ داده ارائه مي دهد.