قوانین و مقررات

دستورالعمل ها
2018/09/29
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
به استناد نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق به منظور تبیین چگونگی انجام و تصویب این نوع از مطالعات در وزارت نیرو تهیه شده است.
2018/04/24
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
به استناد نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو مصوب 1391/9/27، دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تهیه و ابلاغ گردید.
2019/03/16
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
Displaying results 1-5 (of 249)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - صنعت آب و برق
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 94)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
استانداردها
2019/03/10
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
2019/02/17
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
2018/05/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2017/09/23
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
Displaying results 1-5 (of 1247)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مصوبات شوراهاي عالي
2019/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
گزارش سیلاب در استان خوزستان 
2019/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
برنامه های بخش آب و آبفا در سال 1398 در جهت تامین پایدار آب 
2018/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 302596
مرجع: شوراي عالي اداري
Displaying results 1-5 (of 75)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
نظام نامه ها
2012/07/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
2018/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 54)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - برنامه
2019/07/15
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
2018/07/15
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
2019/07/15
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
2002/07/15
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
2019/06/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نوسازي و افزودن 1000 ايستگاه شتاب نگار
شبکه شتاب نگار در قطع و وصل شريان حياتي (برق و...) هنگام بروز زلزله بکار گرفته شود
Displaying results 1-5 (of 451)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
بخشنامه ها
2013/07/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2013/07/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2019/07/08
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 329)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - سایر
2019/07/08
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2019/02/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2019/02/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-5 (of 43)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
مصوبات هيئت دولت
2019/06/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2019/04/27
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
براي محاسبه حقوق و مزاياي خود مي توانيد از فايل هاي اکسل پيوست استفاده نماييد.
2019/02/12
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 550059
مرجع: سازمان اداري و استخدامي كشور
2018/11/22
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
Displaying results 1-5 (of 112)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - بودجه
2015/06/28
سایت مرجع: امور ايثارگران
تامین صد درصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان
2015/04/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2015/04/05
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
2013/12/24
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

2013/07/28
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

Displaying results 1-5 (of 45)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
صورتجلسات
2019/07/15
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
2018/10/20
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/09/26
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/09/25
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/06/20
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
Displaying results 1-5 (of 326)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آيين نامه ها
2019/07/08
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/12/26
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-5 (of 142)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|