آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب
1363/05/01
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي