آيين‌نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور (بهره‌برداري از معادن شن و ماسه)
1363/05/07
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي