تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
مصوبه مربوط به دريافت حق النظاره ازصاحبان چاههاي مجاز موضوع بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب (مصوب شوراي اقتصاد)
1371/04/29
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي