تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
از آيين‌نامه احداث واستفاده از تأسيسات درفلات قاره ومنطقه انحصاري اقتصادي ايران درخليج فارس و درياي عمان
1375/09/28
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي