تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
1378/02/05
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي