تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
آئین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1379/10/04
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي