تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
آئین‌نامه اجرایی ماده 63قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)
1381/05/23
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي