تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-
1384/04/08
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي