آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1384/04/08
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي