آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1384/04/08
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي