قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1391 كل كشور
1391/12/05
سایت مرجع: دفتر امور مجلس