تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
تبیین بخشنامه دستور العمل انظباط مالی وارتقاء بهره وری وبهبودکیفیت صرفه جویی در هزینه وزمان اجرای طرح ها
1391/10/18
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع