آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر(شماره 2/77633 مورخ 92/5/28)
1392/07/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري