ابلاغ بسته آموزشی اختصاصی ویژه اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه(شماره 93/27861/510 مورخ 1393/6/10)
1393/06/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري