آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 كل كشور در خصوص پرداخت شهريه تحصيل ايٍثارگران، افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و حافظان و قاريان قرآن
1394/03/03
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري