ابلاغ بسته اموزشي مديران حقوقي، مالي، فناوري اطلاعات،آموزش و روابط عمومي(شماره 94/17527/510 مورخ 1394/3/12)
1394/03/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري