تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
قرارداد بيمه بدنه خودروهاي موتوري زميني متعلق به شركتهاي صنعت آب و برق و كاركنان آنها
1391/05/01
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو