دستورالعمل جابجایی برق در سطح شبکه و مدیریت یارانه متقاطع
1392/12/28
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق