دوره‌هاي جديد حقوقي و حسابداري ابلاغي معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به همراه سرفصل
1395/01/18
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري