بخشنامه تمديد قرارداد كاركنان كار موقت ( كارگري ) ماده ١٢٤ قانون مديريت خدمات كشوري و انجام كار معين ( مشخص )
1395/02/07
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني