148 طرح يکسان سازي مزايا، حقوق و امتيازات کارکنان قرارداد معين کارور (اپراتور) هاي برق با ساير کارمندان رسمي و پيماني
1395/07/26
سایت مرجع: دفتر امور مجلس