تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي برق‌آبي اردوباد و مارازاد
1395/07/17
سایت مرجع: دفتر امور مجلس