توافق نامه همکاری مشترک وزارتین برای پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی
1395/07/26
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا