بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1395
1395/07/26
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني