تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
تفاهم نامه في مابين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت نيرو (عرضه خدمات در دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي)
1387/03/12
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار